top of page

STADGAR

Stadgar för föreningen: Cavernöst Angiom Sverige (CASE)


Stadgarna är ursprungligen antagna 26/8 2018.

Föreningen är bildad 26/8 2018.

 

§ 1. Namn

Föreningens namn är Cavernöst Angiom Sverige (CASE).

Cavernöst Angiom Sverige (CASE) är partipolitiskt oberoende och religiöst neutral.

 

§ 2. Målsättning och uppgifter

Cavernöst Angiom Sverige (CASE) är en rikstäckande, ideell organisation vars ändamål är att verka för förbättrade levnadsvillkor för barn, ungdomar och vuxna med diagnosen Cavernöst Angiom, samt för deras anhöriga genom:

  • att sprida och öka kunskapen om Cavernöst Angiom och de funktionsnedsättningar som de orsakar

  • att påverka beslutsfattare och opinionsbildare så att den som har Cavernöst Angiom och funktionsnedsättning får del av det stöd och den service som han/hon har rätt till och behöver

  • att skapa och utveckla kontakter med de institutioner och organisationer som arbetar inom områden av betydelse för Cavernöst Angiom och dess funktionsnedsättningar

  • att verka i enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

  • att främja samhörigheten mellan medlemmarna, och ge möjligheter till ömsesidigt stöd

  • att främja samverkan med andra europeiska stödorganisationer för Cavernöst Angiom

  • att föreningens verksamhet regleras i en årlig verksamhetsplan som sammanställs av föreningens styrelse.

§ 3. Medlemskap

Medlem i Cavernöst Angiom Sverige (CASE) kan den bli som har Cavernöst Angiom, samt föräldrar, vårdnadshavare, syskon och andra närstående till diagnosbärare.

Som stödjande medlem kan även andra personer och organisationer upptas, om de önskar stödja föreningens verksamhet.

 

§4. Medlemsavgift

Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet.

Vuxna medlemmar och stödmedlemmar betalar full medlemsavgift.

Anslutande familjemedlemmar (boende på samma adress) betalar halv medlemsavgift.

Fullvärdig medlem mellan 16-18 år betalar halv medlemsavgift.

Barn under 16 år betalar ingen medlemsavgift.

 

§ 5. Organisation

Styrelsen leder den löpande verksamheten och får, inom de ramar som årsmötet beslutat, fatta beslut och företräda förbundet.

Styrelsen ska verka för att ge medlemmarna största möjliga behållning av medlemskapet.

Styrelsen ansvarar inför årsmötet för förbundets förvaltning och ekonomi.

 

§ 6. Räkenskapsår

Cavernöst Angiom Sverige (CASE)’s arbets- och räkenskapsår är detsamma som kalenderåret (1 januari - 31 december).

§ 7. Årsmöte

Årsmöte hålls varje år, senast den 31 maj året efter räkenskapsårets utgång. Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen. Datum för årsmötet meddelas medlemmarna senast en månad före mötet. Kallelse till årsmötet ska skickas av styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Till årsmöteskallelsen bifogas ett exemplar av verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen för det senaste räkenskapsåret.

Årsmötet ska på sin dagordning behandla:

1. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av årsmötesfunktionärer:

- en ordförande för mötet

- en sekreterare för mötet

- två årsmötesprotokolljusterare som även är rösträknare.

4. Fastställande av dagordning

5. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår

6. Fastställande av resultaträkning och balansräkning (bokslut)

7. Behandling av revisorernas berättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Behandling av motioner från medlemmarna

10. Behandling av styrelsens förslag

11. Beslut om medlemsavgift för nästa kalenderår

12. Beslut om verksamhetsplan och budget för nästa kalenderår

13. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen

14. Val av ordförande

15. Val av kassör

16. Val av övriga styrelseledamöter

17. Val av suppleanter

18. Val av godkänd (professionell/auktoriserad) revisor för ett år *

19. Val av två förtroendevalda revisorer samt två suppleanter för dessa

20. Val av valberedning för ett år och sammankallande i valberedningen

21. Avslutning

 

Stödjande medlem är ej röstberättigad.

Medlem som fyllt 16 år innehar vid röstning en röst.

Styrelsens ledamöter är inte röstberättigade beträffande fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. (undantaget gäller vi konstituering av föreningen och intill dess att det finns minst tre medlemmar som är röstberättigade och inte själva sitter i styrelsen)

 

* Om professionell revisor behövs eller ej beror på omfattningen av föreningens verksamhet. Enligt praxis våren 2013 ska yrkesrevisor anlitas om föreningen får statligt eller kommunalt bidrag på mer än 200 000 kr/år. Godkänd/auktoriserad revisor kan upphandlas av styrelsen i enlighet med direktiv från ett årsmöte. I så fall behöver val av godkänd/auktoriserad revisor inte göras av årsmötet.

 

§ 8. Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör, två övriga ordinarie ledamöter samt två suppleanter. (Detta gäller så snart ett årsmöte infaller och det finns tillräcklig mängd medlemmar finns i föreningen)

Majoriteten av styrelsen ska utgöras av personer med Cavernöst Angiom eller närstående till diagnosbärare.

Ordföranden väljs av årsmötet för en tid på två år. Även kassör väljs för två år. Ordförande och kassör utses dock inte för samma period. Vartannat år väljs ordförande, vartannat år väljs kassör. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv vid det konstituerande styrelsemötet som, om möjligt, bör genomföras direkt efter årsmötet.

Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande, varav en är ordförande eller vice ordförande. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.

Styrelsen har rätt att tillsätta kommittéer för speciella ändamål. Även personer som inte har anknytning till föreningen kan ingå i sådana kommittéer.

 

§ 9. Firmatecknare

Ordförande och kassör äger rätt att teckna föreningens firma var för sig, vilket ska framkomma av protokollet från det konstituerande styrelsemötet.

 

§ 10. Kostnadsersättningar

Ersättning till ledamot i styrelsen, eller annan person, för utgifter i samband med föreningsarbetet, beslutas i varje enskilt fall av styrelsen.

 

§ 11. Revision

För granskning av Cavernöst Angiom Sverige (CASE)’s räkenskaper och styrelsens förvaltning, ska på ordinarie årsmöte utses förtroendevalda revisorer samt minst en förtroendevald revisorssuppleant. Såväl förtroendevald revisor som revisorssuppleant kan vara lekman.

Revisionsberättelsen, med uttalande om ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks, och ska avges senast den 1 april för det senaste räkenskapsåret.

 

§ 12. Stadgeändring och upplösning

För beslut om ändring av dessa stadgar eller upplösning av Cavernöst Angiom Sverige (CASE), fordras att beslut därom fattas vid två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte.

Vidare krävs att beslut om stadgeändring eller upplösning av föreningen ska bifallas av minst två tredjedelar av de närvarande, röstberättigade medlemmarna.

När en upplösning är beslutad ska styrelsen tillse att föreningens tillgångar blir använda i enlighet med Cavernöst Angiom Sverige (CASE)’s ändamål, enligt § 2.

C A S E

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page